Monday, January 27, 2014

January 27, 2014

Delaney wrote her email in Swedish today.  Scroll to the bottom for the Google Translate version of her letter.

Kära familj,

Hallå där! Jag tänkte att skriva till er på Svenska, men jag tror inte att jag har tillräckligt tid för att skriva allt som jag vill säga. Vi får se. Det är svårt också eftersom min sinne har mycket Spanska just nu. Jag har för många språk i mitt huvud! President Newell håller med om det. Han kom i tisdags och vi hade intervjuer med honom. Han frågade mig om språket. Om jag förstår allt som händer i Sakramentsmöte, om jag känner mig bra med Svenska, och hur ofta jag använder Spanska. Jag använder Spanska väldigt mycket här och han sade "Perfekt! Så ska vi köpa din biljett till Madrid!" Jag tänkte han skojade men då sade han att han planerar att förflytta mig till "Sveriges Madrid." Förmodligen kommer jag att förflyttas den femte Februari men vi vet inte ännu var nånstans. Ingen medlem här hört talets om "Sveriges Madrid." Men äldsterna sade att församlingen i Borås har bett om systrar missionärer i över ett år, och de har många spansktalande där, så det är en bra gissa. Förflyttningarnas samtal kommer nu på Lördag, så kommer jag att veta innan Måndag när jag skriva till er igen.

Vi har inte haft så många tillfällen att undervisa under den här veckan, men dem undervisningarna som vi har haft var super bra! I måndags, tisdags, onsdags, och torsdags, undervisade vi många medlemmar men ingen som var icke-medlem. Vi har ätit goda middagar hos goda medlemmar ändå! I fredags behövde jag köpa nya boots igen, eftersom mina tidigare boots brytas. (I think that's the word. The zipper broke so they don't zip up anymore.) Jag hade Syster Sjöbloms boots på mig och de var för små och helt dåliga. Så fick jag köpa nya boots i den bäste säsong eftersom de hade 50% rabatt just nu. De här boots jag har nu bör uthärda under resten av min mission. Förhoppningsvis. Tyvärr hade vi helt tillräckligt tid att åka till Haninge Centrum för att köpa dem, eftersom våra två lektioner vi hade bestämt i fredags gick inte. En var Anders, som vi träffade på tåget (inte Anders från Gambia men Anders från Kyrgyzstan) och han behövde jobba istället för sin arbetskamrat. Den andra var Anna från Poland som svarade inte mobilen. Met fredag var jättebra fortfarande! Vi tog tåget till Nynäshamn och undervisade Marie igen. Hon är så snäll och hon läser Mormons Bok varje dag! Hon sade att hon vill gör ändringar i sitt liv och är villig att ta reda på om boken är sann eller inte. Då undervisade vi Juan Carlos. Han har en vän som kommer ifrån Tyskland som var intresserad att lära sig mer om kyrkan, så fick vi en hänvisning! Förhoppningsvis kommer vi att träffa honom nu på fredag. Tyvärr kom Juan Carlos inte till kyrkan igår.

I lördags fick vi utföra dop för döden i templet! Syster Sjöbloms undersökare från Jönköping döptes i söndags före veckan och kom hit till templet, så följde vi med henne. Det var "den näste bäste saken." Det var kul att göra dop i templet igen, och det är särskilt speciellt som en missionär att hjälpa de döden kunna döpas. Mellan jag och Syster Sjöblom gjorde vi fyrtio dop och konfirmation. Det har varit en jättebra vecka! Vi åkte till Ösmo för att undervisa Therese, men hon var inte hemma igen! Vi tittade förbi i måndags och hon sade förlåt att hon var inte hemma före lördag, och lovade att hon skulle vara ledig i lördags. Men det gick inte och vi har inte hört nånting från henne ännu. Siv har inte varit hemma hela veckan, men jag vet inte varför.

Men allt är okej, eftersom igår var söndag och söndag är besten! Vi bad om att Rakamora skulle kunna komma till kyrkan igen eftersom det var den endast plats där vi kanske skulle se honom igen. Men han kom inte. Peter och Hayder kom så hade vi två mindre aktiva medlemmar. Vi satte oss i kapellet när en annan missionär kom och frågade om vi hade en Afrikansk undersökare som skulle komma. Vi visste inte men Bash kom! När vi gick ute och hämtade honom hade han typ fem missionärer omkring honom som hälsade på honom. (Vi har tio missionärer i vår byggnad, och snart kommer att ha tolv!) Bash tyckte om sakraments möte men behövde åka precis efter. Efter kyrkan försökte vi att gå till vår middag, och på vägen pratade vi med nån som heter Besma som kommer ifrån Tunisia. Hon verkligen behövde prata med oss, och bjud oss hemma hos henne just då! Vi kunde inte just då på grund av vår middag, men hon bad oss att ta sitt nummer och bestämma en annan tid att träffas. Hon är förbered. Vi gick i tjugo minuter tills vi insåg att vi hade en fel adress. Vi var sena till middag, men om vi hade gått precis ditt skulle vi inte har träffat Besma. Efter middag undervisade vi...Yahaira! Jag undervisade hela frälsningsplanen på Spanska och Yahaira tänkte det stämmer. Hon vill inte säga ja till dopet tills hon förstår allt som kyrkan innehåller, och känner sig bra om det. Hon sade att hon kommer att be om dopet och hon kommer till kyrkan nu på söndag också. Be för henne, snälla! Hon verkligen behöver det!

Ni kommer aldrig att gissa vem satte vid oss på tåget hemma då! Det var Marianne, den krammare! (Google translate might not know that, but it's hugger.) Hennes mobil rånats så har vi inte fått kontakt med henne. Men hon har en Mormons Bok hos henne på jobbet och tycker om att läsa när hon är ledig! Det var bäste tidningen! Jag har bett om att se henne på tåget igen innan jag lämnar Västerhaninge och få en kram till, och så fick jag det! Jag visste inte tills vi steg av tåget i Handen, men Petra var också på samma tåget, precis bakom mig! Jag hälsade inte på henne men jag såg henne, och det ar bevisen att hon finnas fortfarande och kanske vi får se henne igen. Jag bokstavligen kunde inte tala på vägen hemma, jag var så överraskad och kände mig så välsignad!

Vi fick undervisa bara tre personer som är icke medlem, men två var Yahaira och Marie, som är våra två undersökare som gör framsteg, och den andra var Marianne på tåget, så jag är lycklig om det. Vi skulle ha givit Yahaira ett dopdatum men hon behöver känna sig mer säkert om dopet innan. Hon kommer att be om det. Inget dopdatum för oss just nu, men vi har fått så mycket framgång här det är omöjligt! Även om man kan inte se det just nu.

Jag kan inte tror att du är så svårt domare för kycklingarna! Men hoppas de slutta att äta ägarna. Var snäll mot hästarna också!

Förlåt att det här brevet är kanske inte så långt som andra breven jag har skickat, men det är verkligen allt som har hänt under veckan. Det skulle vara densamme på engelska också men jag hade det roligt att skriva på svenska. Nu har jag inte tid att översätta, men hoppas ni kan lita på google translate. Förhoppningsvis är min svenska tillräckligt bra att google translate kan förstå!

Jag älskar er! Hoppas ni har en super bra vecka!

Love, Delaney
 
(Det finns ingen bra sätt att säga det på svenska.)
 
 
Courtesy of Google Translate:  (I tried to add my interpretation for clarification, or entertainment.)
 
Hello there ! I thought of writing to you in Swedish, but I do not think I have enough time to write everything I want to say. We'll see. It's hard too because my mind has much Spanish right now. I have too many languages ​​in my head! President Newell agree with that . He arrived on Tuesday and we had interviews with him. He asked me about the language. If I understand everything that happens in Sacrament Meeting, if I feel good with Swedish, and how often I use Spanish . I use Spanish very much here and he said "Perfect! So should we buy your ticket to Madrid! " I thought he was joking but then he said that he plans to move me to "Sweden's Madrid. " Probably, I will move on February 5 but we do not know yet where, somewhere. No member of this century's heard about "Sweden's Madrid. " But the elders said the congregation in Borås have asked for sister missionaries for over a year, and they have many Hispanic there, so it 's a good guess. Moving Årnäs (calls) will come on Saturday, so I will know before Monday when I write to you again .
 
We have not had so many opportunities to teach during this week, but those teachings we have had was super good! On Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, we taught many members but none of which were non- member . We have been eating good dinners at good members anyway! Last Friday, I needed to buy new boots again, because my previous boots broken. (I think that's the word . The zipper broke so they do not zip up anymore. ), I had Sister Sjöbloms boots on me and they were small and quite poor . So I had to buy new boots in the best season since they had 50 % off right now. These boots I have now should endure for the rest of my mission. Hopefully . Unfortunately we had quite enough time to go to Haninge Centrum to buy them, because our two lessons we had scheduled last Friday did not go. One was Anders, who we met on the train ( not Anders from Gambia but Anders from Kyrgyzstan ) and he needed to work instead of his colleague. The second was Anna from Poland who did not answer the cell phone. But Friday was still great ! We took the train to Nynashamn and taught Marie again . She is so kind and she reads the Book of Mormon every day! She said she wants to make changes in her life and is willing to find out if the book is true or not. Then we taught Juan Carlos. He has a friend who comes from Germany who was interested in learning more about the church, so we got a reference ! Hopefully we will see him this Friday . Unfortunately, Juan Carlos was not to church yesterday.
 
Last Saturday we got to do baptisms for the dead in the temple ! Sister Sjöbloms investigator from Jonkoping was baptized last Sunday before the week and came to the temple, so we went with her. It was "the next best thing . " It was fun to do baptisms in the temple again, and it is particularly special as a missionary to help the dead to be baptized. Between me and Sister Sjöblom we did forty baptisms and confirmations. It 's been a great week! We went to Osmo to teach Therese , but she was not home again! We stopped by on Monday and she said sorry that she was not home before on Saturday, and promised that she would be free on Saturday. But she was not and we have not heard anything from her yet. Siv has not been home all week , but I do not know why .
 
But everything 's okay, because yesterday was Sunday and Sunday is the beast!  (Did she mean the best?)  We asked for the Straight Mora could come to church again because it was the only place where we might see him again. But he did not . Peter and Hayder came so we had two less-active members . We sat in the chapel when another missionary came and asked if we had an African investigators to come. We did not know but Bash came! When we went out and picked him up, he had like five missionaries around him who greeted him . (We have ten missionaries in our building, and soon to be twelve !) Bash thought if (maybe liked?) sacrament meeting but needed to go right after . After church we tried to go to our dinner, and on the way we talked to someone named Besma coming from Tunisia . She really needed to talk to us, and invited us home with her ​​right then! We could not just then because of our dinner, but she asked us to take their numbers and determine another time to meet. She is preparing . We walked for twenty minutes until we realized that we had a wrong address. We were late for dinner, but if we had gone just this, we would not have met Besma . After dinner we taught ... Yahaira ! I taught the entire plan of salvation in Spanish and Yahaira thought, that's right. She would not say yes to baptism until she understands everything that the Church contains, and feel good about it. She said she will ask for baptism and she comes to church on Sunday too. Pray for her, please! She really needs it!
 
You'll never guess who sat by us on the train home then! It was Marianne, the hug mare! ( Google translate might not know that, but it's cut . ) Her cell was robbed so we have not had contact with her. But she has a Book of Mormon with her at work and likes to read when she's free ! It was the best magazine (who knows what she meant?  Maybe the best meeting?)! I have asked to see her on the train again before I leave Västerhaninge and get a hug, and I got it! I did not know until we got off the train, but Petra was also on the train, right behind me ! I greeted not with her but I saw her, and there 's evidence that she is still here, and perhaps we 'll see her again . I literally could not talk on the way home, I was so surprised and felt so blessed!
 
We had to teach only three persons who are not members , but two were Yahaira and Marie, who are our two progressing investigators, and the other was Marianne on the train, so I'm happy about it. We would have given Yahaira a baptismal date but she needs to feel more secure about baptism before. She will ask for it. No baptismal date for us right now, but we have had so much success here, it's impossible (incredible?)! Even if you can not see it right now.
 
I can not believe you are so hard a judge for the chickens! But hope they slope to eat owners (stop eating their own eggs). Be kind to the horses too!
 
Sorry this letter is perhaps not as far as other letters I have sent, but it is really all that has happened during the week. It would be the same in English as well but I had fun writing in Swedish. Now I have no time to translate, but I hope you can trust Google Translate. Hopefully my Swedish well enough that Google translate can understand!
 
I love you ! Hope you have a super great week!
 
Delaney

>>> Delaney Smith <delaney.smith@myldsmail.net> 1/27/2014 3:56 AM >>>
Kära familj,